CZEN
Český patchwork, nakupujte prvotřídní dovozové látkky a galanterii pro patchwork za nejvýhodnější ceny
Ragos - nakupujte od odborníků...

Stanovy občanského sdružení

Článek 1. Úvodní ustanovení

Název sdružení: Spolek patchworku Litomyšl o.s.
Sídlo sdružení: Benátská 1004, 570 01 Litomyšl

Článek 2. Statut sdružení

 • Sdružení je nezávislé, dobrovolné a sdružuje členy na základě společných zájmů a cílů.
 • Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.

Článek 3. Cíle sdružení

Cílem sdružení je sdružovat osoby se zájmem o ruční práci - patchwork a quilting, propagovat a rozšiřovat tento druh ruční práce, předávat zkušenosti a dovednosti v tomto oboru, spolupracovat s jinými sdruženími a organizacemi v příbuzných oborech, kulturními institucemi, městským zastupitelstvem.

Článek 4. Členství

 • Členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami sdružení a které se zaváží plnit povinnosti člena sdružení.
 • O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení, členství vzniká dnem přijetí za člena.
 • Členství zaniká
  • úmrtím člena
  • zrušením právnické osoby
  • dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení
  • vyloučením člena valnou hromadou
  • zánikem sdružení

Článek 5. Práva a povinnosti členů

 • Člen má právo:
  • aktivně se podílet na činnosti sdružení
  • účastnit se jednání členských schůzí
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky
  • volit a být volen do orgánů sdružení
 • Člen má povinnost
  • řídit se stanovami sdružení
  • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
  • platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
  • dbát na dobré jméno sdružení

Článek 6. Orgány sdružení

Rada sdružení
Valná hromada

Článek 7. Valná hromada

Nejvyšším orgánem je Valná hromada, kterou tvoří všichni její členové. Valnou hromadu svolává Rada sdružení dle potřeby, nejméně však jednou ročně nebo na podnět minimálně tří členů sdružení, aby:

 • schválila stanovy nebo jejich změny
 • schválila výroční zprávu, roční uzávěrku a rozpočet sdružení
 • zvolila členy Rady sdružení
 • určila výši členských příspěvků
 • rozhodla o zrušení členství
 • rozhodla o zániku sdružení

Valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoli počtu členů. Každý člen má jeden hlas. Rozhoduje se na základě hlasování. Přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů.

Článek 8. Rada sdružení

Výkonným orgánem je Rada sdružení, která má tři členy zvolené na Valné hromadě a schází se dle potřeby. Řídí a koordinuje činnost sdružení, svolává Valnou hromadu, připravuje a účastní se jednání jménem sdružení s jinými subjekty. Jménem sdružení jedná předseda nebo místopředseda Rady sdružení. Podepisovací právo má předseda a místopředseda Rady sdružení, každý samostatně, který k podpisu připojí název sdružení.

Článek 9. Zásady hospodaření

Sdružení může hospodařit s majetkem movitým i nemovitým.
Zdroji majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • granty a projekty
 • dotace státu, krajů, měst a obcí
 • příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
 • příspěvky členů
 • výnosy z majetku

O hospodaření je vedena přehledná evidence Radou sdružení, která za hospodaření odpovídá a zprávu o hospodaření předkládá Valné hromadě jednou ročně. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně, případně na účtech sdružení.

Článek 10. Zánik sdružení

 • Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, rozhoduje o tom Valná hromada.
 • Rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra.
 • V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Valná hromada současně o způsobu majetkového vyrovnání.

Článek 11. Závěrečná ustanovení

 • Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, mohou být měněny Valnou hromadou na návrh Rady sdružení.
 • Stanovy byly projednány a schváleny na valné hromadě dne 7.12.2007 a nabývají účinnosti dnem registrace.

Renata Edlmanová
Renata Kmošková
Dita Otavová