CZEN
Český patchwork, nakupujte prvotřídní dovozové látkky a galanterii pro patchwork za nejvýhodnější ceny
Ragos - nakupujte od odborníků...

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Název sdružení: Spolek Patchworku Litomyšl
  2. Sídlo sdružení: Končinská 236, 570 01 Litomyšl
  3. Sdružení je zakládáno na dobu neurčitou
 2. STATUS SDRUŽENÍ
  1. Sdružení je nezávislé, dobrovolné a sdružuje členy na základě společných zájmů a cílů.
  2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra.
 3. CÍLE ČINNOSTI SDRUŽENÍ
  1. Cílem sdružení je sdružovat osoby se zájmem o ruční práci - patchwork a Quilting, propagovat a rozšiřovat tento druh ruční práce, předávat zkušenosti v oboru, spolupracovat s jinými sdruženími a organizacemi v příbuzných oborech, kulturními institucemi a městským zastupitelstvem.
 4. ČLENSTVÍ
  1. Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami sdružení, a které zváží plnit povinnosti člena sdružení.
  2. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení, členství vzniká v den přijetí za člena.
  3. Členství zaniká
   • úmrtím člena
   • zrušením právnické osoby
   • dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení
   • vyloučením člena valnou hromadou
   • zánikem sdružení
 5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
  1. Člen má právo
   • aktivně se podílet na činnosti sdružení
   • účastnit se jednání na členských schůzích
   • předkládat návrhy a připomínky
   • volit a být volen do orgánů sdružení
  2. Člen má povinnost
   • řídit se stanovami sdružení
   • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
   • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
   • platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
   • dbát na dobré jméno sdružení
 6. ORGÁNY SDRUŽENÍ
  1. Valná hromada členů sdružení (dále jen Valná hromada)
  2. Rada sdružení
 7. VALNÁ HROMADA
  1. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, kterou tvoří všichni její členové.
  2. Valnou hromadu svolává Rada sdružení dle potřeby, nejméně však jednou ročně, nebo na podnět minimálně tří členů sdružení.
  3. Termín a program Valné hromady se oznámí členům nejméně 15 dní přede dnem jejího konání, a to pozvánkou umístěnou na vývěsní desce sdružení a na webových stránkách sdružení.
  4. Do působnosti Valné hromady patří
   1. schvalování změn stanov sdružení
   2. volba členů Rady sdružení
   3. určení výše členských příspěvků
   4. schvalování programu činnosti sdružení
   5. rozhodnutí o zániku sdružení
   6. schválení výroční zprávy, roční uzávěrky a rozpočtu sdružení
  5. Valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoli počtu členů. Každý člen má jeden hlas. Rozhoduje se na základě hlasování. Přijímá rozhodnutí prostou většinou.
 8. RADA SDRUŽENÍ
  1. Rada sdružení je výkonným orgánem, který má 5 členů zvolených valnou hromadou. Schází se podle potřeby. Řídí a koordinuje činnost sdružení, svolává Valnou hromadu, připravuje a účastní se jednání jménem sdružení s jinými subjekty. Jménem sdružení jedná předseda nebo místopředseda Rady sdružení. Podepisovací právo má předseda a místopředseda Rady sdružení, každý samostatně, který připojí k podpisu název sdružení.
 9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
  1. Sdružení může hospodařit s majetkem movitým i nemovitým.
  2. Zdrojem majetku jsou zejména
   1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
   2. granty a projekty
   3. dotace státu, kraje, města a obce
   4. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
   5. členské příspěvky
   6. výnosy z majetku
  3. O hospodaření je vedena přehledná evidence Radou sdružení, která za hospodaření odpovídá.
  4. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně, případně na účtech sdružení.
 10. ZÁNIK SDRUŽENÍ
  1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, rozhoduje o tom Valná hromada.
  2. Rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra.
  3. V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhodne Valná hromada o způsobu majetkového vyrovnání.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, mohou být měněny Valnou hromadou na návrh Rady sdružení.
  2. Stanovy byly schváleny na Valné hromadě dne 3.12 2011 a nabývají účinnosti dnem schválení.